جلسه 1

ادغام if ها

این اموزش برای ایمان غفوری هست و صرفا برای سازماندهی و تکثیر بیشتر مطالب اموزشی رایگان ایشون گز...