باریا

به روز شو...

جلسه 1

تفاوت های wireframe ، prototype ، mockup

در اين پست توضيح  میدیم كه اين ها چه فرقي با هم دارند وچگونه استفاده ميشن . این ۳ به منظورهاي مختلف و مقاصد مختلف در نظر گرفته میشن و ازشون اس...